English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Bioenergetika pohlavního života
 

Sexuologie/Bioenergetika pohlavního života


Bioenergetika pohlavního života

Značná část procesů životních funkcí organismu probíhá na bioenergetickém základě (14,18,21,35,36,42,43,52,60). Lze říci, že na této úrovni existují specifické orgány a vodivé dráhy. K těmto orgánům patří především čakry a vodivé dráhy se nazývají meridiány.

Praktických poznatků o těchto strukturách se v zemích Východu odedávna využívalo v umění psychické autoregulace. V Rusku došlo ke spojení těchto poznatků se současnými vědeckými fyzikálními představami o mnohorozměrnosti organismu a bylo vytvořeno učení o čakrách a meridiánech jako o reflexogenních zónách emocionálně volní sféry člověka (14,18,21).

Zvládnutí techniky práce s těmito zónami poskytuje racionální psychickou autoregulaci, jež umožňuje proměnit se za několik měsíců z nemocného, nerudného, skleslého, stále podrážděného člověka v osobu zdravou, optimistickou a společenskou (14,16-18,21).

Čakry shromažďují, přetvářejí a rozdělují volnou (tj. v biochemických vazbách nevázanou) bioenergii těla.

Prostorově jsou čakry umístěny takto:

• Sahasrára je kotouč, který se nachází pod temenní kostí. Má průměr kolem 12 cm, výšku asi 5 cm (uvádíme velikosti rozvinutých čaker). Je to oblast polokoulí předního mozku.

• Ádžňa je mohutná čakra v centru hlavy. Díváme-li se zepředu, její střed se nachází nad kořenem nosu poněkud nad linií obočí. Prostorově této čakře odpovídají centrální části mozku.

• Višuddha zaujímá spodní část krku od páteře ke štítné žláze (včetně).

• Anáhata má své místo v hrudi. Dobře vyvinutá anáhata zaujímá většinu hrudního koše.

• Manipúra působí v horní části břicha.

• Svádhišthána náleží dolní části břicha.

• Múladhára sídlí ve spodní části pánve od kostrče po stydkou kost.

Psychologické zvláštnosti konkrétního člověka souvisí s tím, do jaké míry jsou rozvinuty jeho čakry.

Je-li dobře vyvinutá Sahasrára, má člověk schopnost strategického myšlení, tj. schopnost myšlenkově pojmout celou situaci jako celek “jediným pohledem”, “shora”, což mu umožňuje být široce myslícím vůdcem.

U lidí s vyvinutou ádžňou můžeme pozorovat schopnost takticky myslet, což umožňuje úspěšně řešit úkoly v běžném životě, “úzké”, dílčí otázky vědy a výroby.

Vyvinutá višuddha dává schopnost estetického vnímání; dobří výtvarníci, hudebníci a jiní umělci mají dobře rozvinutou višuddhu.

Schopnost emocionální lásky (lásky ze srdce, ne z rozumu) značí vyvinutou anáhatu.

K silné manipúře patří energické jednání (ale také lze často pozorovat sklon ke stálé dominanci záporných emocí, jako je podrážděnost a hněv u lidí, kteří se duchovně nezdokonalují).

Rozvinutá reprodukční funkce signalizuje silnou svádhišthánu.

Psychická stabilita v nejrůznějších životních situacích ukazuje vyvinutou múladháru.

Každý z nás měl možnost pociťovat projevy aktivity svých čaker. Při duševní únavě pociťujeme “tíží” v oblasti ádžni nebo sahasráry.

Při vnímání něčeho velmi harmonického se někdy “zalykáme” štěstím — to se projevuje višuddha. Připomeňme si slova Krylovovy bajky: “... Ve voleti se štěstím sevřel dech.” Nebo verše z písně: “Šťasten je, kdo zná bolestné štěstí cesty ...” Tento “tesklivý pocit” se projevuje především ve višuddze. Ale v opačné situací se může stát, že se nám “něco sevře v krku” — je to reakce téže čakry na neharmonickou situaci (např. roztrpčenost z nespravedlnosti nebo vlastní chyba, která nás přivedla do situace, kdy nevíme, co dělat). Naše emoce se nerodí v mozku, ale právě v čakrách na bioenergetické úrovni. Kdo ovládá své čakry, chápe to velmi dobře; může vytvářet a zkoumat své emoce tak říkajíc “v čisté podobě”, jako energetický útvar, ze strany. Údaje z elektrofyziologických výzkumů, jež dokazují účast mozkových struktur na emocionálních reakcích, odrážejí pouze druhotný článek v řetězu realizace emocionálních stavů v chování člověka.

Anáhata se projevuje v okamžicích lásky bez egoismu. Jsou lidé, kteří vyzařují lásku svým “duchovním srdcem” (anáhatou) trvale na všechny kolem a v jakékoli situaci. Říká se o nich, še mají “velkou duši”, nebo ze jsou to srdeční lidé. Takoví bychom měli být všichni.

Manipúru cítíme obvykle pouze při záporných emocích: tehdy se utváří nepříjemný “sžíravý” pocit nebo také pocit nepříjemně vířících energií.

Možnost pocítit svádhišthánu se objevuje zvláště výrazně při neuspokojeném pohlavním vzrušení. Tyto nepříjemné pocity v dolní části břicha a v odpovídajícím segmentu páteře (zdaleka ne všichni je pociťují) jsou důsledkem toho, že čakra je přeplněna zvláštním druhem energie — udanou, která se měla vylít z čakry a vyvolat orgasmus. Udána, která se normálně uvolní, dostává se do dvou partnerových dolních čaker. Jestliže partner nedostane tuto dávku udány, která mu “náleží”, obvykle po pohlavním aktu pociťuje únavu a oslabení. Proto se zpravidla při sexuálním styku dosahuje harmonie pouze při oboustranném orgasmu. Přebytek udány (vlastní nebo získané od partnera) se přetváří (sublimuje) v energii jiných čaker (za podmínky, že vodivé dráhy, meridiány, jsou průchozí a dostatečně rozvinuté). Nevyužitá udána se hromadí v múladháře a vytváří bioenergetický potenciál, který se nazývá kundaliní.

Podle příznaku dominance určité čakry lze určit psychotypy lidí. (Existuje několik systémů psychotypizace; viz 14, 16, 18.)

Všechny čakry mají “okno”. U dvou krajních čaker směřuje nahoru a dolů, u všech ostatních kupředu.

Každá čakra zásobuje volnou energií ty orgány, které se nacházejí v příslušné části těla. Mnohé nemoci různých orgánů vznikají při znečištění odpovídajících čaker.

Čakry jsou propojeny řadou meridiánů (drah):

• Sušumna je široký meridián, který průměrem odpovídá přibližně páteři. Probíhá od kostrče vzhůru páteří, potom přes oblast prodloužené míchy až k sahasráře. Sušumna vede bioenergii širokého rozsahu.

• Vadžriní je užší kanál, který se vyčleňuje v zadní části sušumny a rozvádí udánu od svádhišthány k ostatním čakrám. Horní část vadžriní dosahuje k medulární oblasti (prodloužená mícha) a potom míří k trikutě — přednímu “oknu” ádžni.

• Čitriní je meridián, který probíhá zadní částí sušumny po spojnici trnových výběžků obratlů a kůží. Dráha prochází hlavou uvnitř lebky týlní-mi kostmi k sahasráře. Meridián čitriní rozvádí v organismu nejjemnější druh bioenergie.

• Přední stěnou těla vede velmi důležitý meridián, přední dráha. Začíná v horní části zátylku, kde končí čitriní. Dvěma větvemi obchází po stranách sahasráru a spojuje se na čele, potom klesá v podobě velkého množství “větévek” po tváři a spojuje se v oblasti višuddhy. Třetí velká větev od počátku dráhy proniká mozkovou částí lebky patrem a spojuje se s ostatními větvemi na přední straně krku. Dále meridián klesá jako široký pruh (o šíři 8-1O cm) po přední straně těla a prochází podkožní tkání. Dole prostupuje stydkou kostí a po hrázi postupuje vstříc páteřním drahám.

Topografie a stav všech bioenergetických struktur organismu včetně čaker a meridiánů se určuje jasnovidnosti, která se rozvíjí rádžajógou.

Speciální cvičení umožňují spojit v jediný kruh páteřní meridiány s meridiánem předním; tento energetický okruh se nazývá mikrokosmická oběžná dráha. Cvičení s ní poskytuje unikátní kladný emocionální efekt. Umožňuje mužům, aby dle vlastní vůle regulovali délku pohlavního aktu do nástupu ejakulace.

Dotkneme se otázky bioenergetických změn v organismu. Energie se dostává do organismu především potravou. Potom prochází řadou proměn. Zpočátku se všechna volná energie, která vzniká při zpracování potravy v trávicím traktu, hromadí v manipúře. Její kvalita závisí na tom, jaké potraviny jsme požili. Nejhrubší druhy se vytvářejí z masité stravy, nejjemnější z ovoce, lesních plodů a zeleniny. Dříve, než je energie manipúry (samána) plně využita k různým potřebám organismu, prochází zjemněním. Samozřejmě, že se to děje pouze při rozvinutých a funkčních bioenergetických strukturách, které se účastní tohoto procesu. První etapa zjemňujícího přetváření probíhá při proměně šamany v udánu. Druhá probíhá při speciálním cvičení, při otáčení energie po mikrokosmické oběžné dráze. Při tom energie ze dvou dolních čaker stoupá páteřními drahami na temeno hlavy a odtud klesá přední drahou. Při průchodu přední drahou se energie přetváří, což může pocítit každý, kdo toto cvičení zvládl. Přední dráha je jakoby transformátorem energie. Důsledkem je, že se před adeptem otvírá zcela nový svět nejjemnějších kladných emocí, což je velmi důležité především při sexuálním styku.

Rozvinuté čakry jsou také propojeny širokým centrálním meridiánem, který prochází středem těla.

Pohlavní styk lidí primitivní úrovně probíhá pouze v podobě mechanického dráždění erotogenních zón. Pohlavní styk duchovně pokročilých lidí probíhá především ve sféře jemných kladných emocí. Tomu odpovídá i cíl pohlavního styku, obdarování partnera maximem něhy, získání společné radosti, hluboké harmonie a splynutí duší, ne rychlé dosažení vlastního orgasmu.

Při pohlavním styku dochází mezi partnery k intenzivní bioenergetické výměně, nejde však pouze o udánu. Při usměrněném styku může také docházet k aktivizaci bioenergetických systémů, očistě čaker a meridiánů.

Partnera je možné pohlavním stykem vyléčit. Avšak v některých případech je tímto způsobem možné utrpět těžké poškození energetického systému, což, vede k onemocnění. K tomu může dojít při pohlavním styku s opilým, nemocným nebo bioenergeticky hrubším partnerem.

Pro plnohodnotnou funkci pohlavního systému je třeba z bioenergetického hlediska být nejen energeticky jemný, ale mít také v pořádku mnohé zde uvedené tělesné struktury. Patří k nim ádžňa, anáhata, manipúra, svádhišthána, múladhára, vadžriní, čitriní a přední dráha.

Koncentrace v ádžně při pohlavním styku má na pohlavní oblast analogický vliv jako aktivizace sympatického vegetativního nervového systému. To způsobuje snížení pohlavní potence u mužů (oslabení erekcí, zkrácení pohlavního aktu) i u žen (neschopnost psychicky se uvolnit, dominance postranních myšlenek atd.). I když se koncentruje v ádžně pouze jeden z partnerů, neumožňuje to ani druhému vstoupit do jemných emocionálních stavů a udržet se v nich. Takový efekt může být stimulován při nesprávném tréninku v psychické autoregulaci, kdy aktivní práce s ádžňou předchází rozvíjení jiných čaker (v první řadě anáhaty). Naučit se převádět koncentraci vědomí z ádžni do anáhaty a jiných čaker umožňuje překonávat naši podřízenost záporným emocím. Tato schopnost také zastavuje “vnitřní dialog”, jenž “zotročuje” velmi mnoho lidí. Je-li ádžňa bioenergeticky znečištěna, převést koncentraci do jiné čakry bývá velmi obtížné a držet ji tam déle je nemožné. Proto je velmi důležité udržovat ádžňu stále v čistotě.

Koncentrovat se v anáhatě a udržovat tento stav jako trvalý a základní je samo o sobě již velkým duchovním úspěchem. Při pohlavním styku se to stává nutností. Splynutí energie dvou anáhat poskytuje vysoký emocionální efekt.

Dominance záporných emocí, podporovaných energetickým stavem manipúry, odpovídá vzruchům sympatického vegetativního nervového systému, což vylučuje harmonický pohlavní styk. Patřičný trénink v řízení vlastního bioenergetického systému umožňuje radikálně se těchto stavů zbavit.

Svádhišthána je vůdčí čakrou pohlavního systému. Závaznou podmínkou projevu sexuálních emocí, erekční schopnosti u mužů a dosažení orgasmu obou pohlaví je dostatečný bioenergeticky potenciál v čakře. Mnohé ženy na počátku svého pohlavního života trpí anorgasmií, což lze vysvětlit infantilitou svádhišthány, jsou-li všechny ostatní okolnosti příznivé. Dobré sexuální zkušenosti v dalším období způsobí “dospívání” čakry.

Rezervní bioenergeticky potenciál v múladháře zabezpečuje jistý, stabilní projev pohlavní funkce, protože energie z múladháry zaplní svádhišthánu, dojde-li k jejímu vyčerpání.

Vadžriní je meridián, kterým proudí udána ze svádhišthány. Očista a rozvíjení vadžriní umožňuje ženám, u kterých je anorgasmie doprovázena bolestivými pocity, aby se zbavily těchto projevů tím, že odstraní bioenergetickou stagnaci ve svádhištháně.

Koncentrace v čitriní umožňuje dosahovat nejjemnějších emocionálních stavů, jež jsou při pohlavním styku tak cenné.

Soustředění v přední dráze vytváří u obou partnerů velký příliv něžnosti.

Jak se tomu všemu naučit jsme podrobně uváděli v jiných knihách (14,18,21,114). Podotýkáme také, že vyléčení mnoha chronických nemocí pohlavní soustavy napomáhá zimní koupání v přírodě (18,21,34,37,69).

 

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt